Utbildning

Information om Forum’s utbildningar

Start > Utbildning

Vårdens lokaler 2022

Kursen avser att ge yrkesverksamma, som har som uppdrag att arbeta med med planering av vårdverksamhetslokaler, fördjupad kunskap om planering av lokaler för vård och omsorg baserat på aktuell forskning och praktik

Kursen syftar till att utveckla kursdeltagarnas förmåga att arbeta med planerings- och utformningsuppdrag avseende vårdens byggnader och lokaler med utgångspunkt i brukarnas och intressenternas behov och krav. Vidare att stödja ett professionellt agerande i de skeden då ramar, riktlinjer och innehåll beslutas med beaktande av verksamhetsnytta.

Kursen är baserad på följande teman/områden

 • Vårdens organisation, verksamheter och fastigheter
 • Vårdens utgångspunkter; vårdfilosofi och förutsättningar
 • Evidensbaserad design och arkitekturens betydelse
 • Vårdmiljöer ur olika målgruppers behov
 • Vårdmiljö, kunskapsbaserade processer, metoder, och evidens-
 • Vårdmiljö, redskap, PTS, planeringsinstrument
 • Hållbarhet på systemnivå och i projekt
Examination

För godkänd kurs krävs:

 • 80% aktiv närvaro vid kurstillfällen
 • Godkända förberedelseuppgifter till fysiska kurstillfällen
 • Godkända förberedelseuppgifter till webbaserade kurstillfällen
 • Inlämning av individuell examinationsuppgift kopplad till kurslitteratur
 • Genomförande av examinationsuppgift i grupp och aktiv  respondentskap vid dess presentation samt opponering på annan grupps arbete. Projektuppgiften bedöms baserat på:
  • Process, samverkan
  • Projektdata, underlag, referenser
  • Resultat: underbyggt förslag , argumentation
  • Färdigställande av kursloggbok med kursreflektion
Kursens arbetsinsats

Kursen bygger på aktivt deltagande där reflektion och dialog baserat på yrkeserfarenheter mellan kursdeltagare är en väsentlig del.

Kursens tidsåtgång är planerad enligt följande:

 • Två fysiska workshops, 52 tim
 • Två webbaserade workshops, 52 tim
 • Förberedelse, framtagning av material till fysiska kurstillfällen, 8 tim
 • Förberedelse webbaserade kurstillfällen, 16 tim
 • Individuell läs/skrivuppgift kopplad till kurslitteratur, 24 tim
 • Projektuppgift, 40 tim
 • Individuell kunskapsutveckling, dagbok, 4 tim
 • Kursutvärdering, övr, 2 tim
 • Totalt cirka 190-200 timmar
Litteratur

Kurslitteratur, som ingår i kursavgiften

 • Vårdmiljöns betydelse. Helle Wijk (Red.). Studentlitteratur AB. 2014. ISBN 978-91-44-07811-3.
 • Evidensbas för vårdens arkitektur 2020. CVA.
 • Projekt i praktiken – att leda projekt och åstadkomma förändring. Bengt-Erik Larsson. Studentlitteratur AB. 2012.ISBN 978-91-44-07703-1

Ytterligare litteratur och texter presenteras i samband med kursregistrering och vid kursstart.

Organisation, genomförande

Kunskapsförmedling sker via digitala och fysiska föreläsningar, litteraturstudier, studieuppgifter, seminarier och workshops samt examinationsuppgift. Ämnet är tvärvetenskapligt till sin karaktär och omfattar föreläsningar med utgångspunkt i såväl teori som case. Examinations uppgiften bygger på en tillämpning av kursens ämnesområden i ett fiktivt fall utvecklat av kursdeltagarna.

Kursen är organiserad kring fyra huvudsakliga kurstillfällen om tre dagar vardera. Tillfälle ett och fyra är fysiska i Chalmers lokaler. Dessa omfattar föreläsningar, övningsuppgifter och handledning. Övriga två kurstillfällen sker digitalt baserat på inspelade föreläsningar och webbaserade workshops. Dessa förbereds med hemuppgifter och läsuppgifter. Vid det fjärde och avslutande tillfället genomförs presentation och examination  av projektuppgiften.

Mellan kurstillfällen ska kursdeltagare

 • utveckla innehållet i en individuell examinationsuppgift baserat på empiri och litteraturstudier
 • arbeta med en gemensam examinationuppgift i en projektgrupp
 • förbereda sig inför fysiska kurstillfällen, framtagande av material, egna exempel etc.
 • förbereda sig inför webbaserade workshops med läs- och inlämningsuppgifter
 • föra logg-bok över individuell kunskapsutveckling

Info

v

Anmälan

Utbildningen genomförs av Chalmers/CVA på uppdrag av Forum. Max 40 deltagare, anmälningar registreras i den ordning de kommer in.

 • Vid fler anmälda än maxantal tillämpas väntelista
 • Vid för få anmälningar ställs kursen in
 • Medlemsskap MÅSTE anges vid anmälan

Datum

 • 18-20 januari 2022, Chalmerska huset, Göteborg
 • 8-10 mars 2022, via webb
 • 26-28 april, via webb
 • 8-10 juni, Chalmerska huset, Göteborg

Kostnad

42.500 kr (ej medlem)
38.500 kr (medlem)

Vid sen anmälan är priset 45.000 kr
Samtliga belopp är exkl. moms

Nyhetsbrev

Step 1 of 3