Välj en sida

forskning och utveckling

Vi stödjer intresserade att bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt.
Start > Stipendier/Priser

Forum för vårdbyggnadsforskning vill stimulera och stödja personer som är intresserade av att bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt inom ämnesområdet ‘Fysisk miljö för vård och omsorg’. Det kan handla om att göra en litteraturstudie inom ett FoU-område, en förstudie avseende metod och upplägg, eller att få tid för att skriva en fullständig ansökan till ett forskningsprojekt.

För fullständig finansiering för ett helt forskningsprojekt, hänvisas till andra finansiärer.

Statuter för stimulansstipendierna

Forums Stimulansstipendium omfattar ett årligt belopp – 100 000 kr för 2016 – som styrelsen disponerar för utdelning i form av stipendier.
Stipendierna utdelas till personer som ..

 • avser bedriva FoU-arbete inom ämnesområdet fysisk miljö för vård och omsorg
 • vill fördjupa sin kompetens via studiebesök eller konferensdeltagande
 • som vill sprida kunskap om intressanta projekt inom ..
  • byggnader och rum för vård och omsorg
  • en vård och omsorg i ständig förändring
  • lokalförsörjningsprocessen

Forums stimulansstipendium avser medel för ..

 • förberedelser/förstudier inför större FoU-ansökan
 • resestipendium för studiebesök i samband med FoU projekt eller för deltagande på konferens med presentation av forskningsresultat
 • rapport för spridning av forskningsresultat och utvecklingsprojekt

Den sökande ska redovisa resultatet av stipendiet till Forums styrelse i form av abstract, rapport och/eller presentation på någon av Forums konferenser enligt överenskommelse med styrelsen.

SÅ här söker du stimulansbidrag

Har du en idé till ett projekt som faller inom ramen för våra stimulansstipendier bör du, för att få närmare upplysningar, i första hand vända till Forums kansli. Ansökan sker löpande under året med ett bedömningstillfälle vår och höst. Skicka din anmälan till Forums ordförande eller sekreterare.

Länkar

[ STIPENDIEANSÖKAN ]

[ VÅRDBYGGNADSPRISET ]