Välj en sida

forskning och utveckling

Vi stödjer intresserade att bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt.
Start > Stipendie/Vårdbyggnadspris

Forum Vårdbyggnad vill stimulera och stödja personer som är intresserade av att bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt inom ämnesområdet ‘Fysisk miljö för vård och omsorg’. Det kan handla om att göra en litteraturstudie inom ett FoU-område, en förstudie avseende metod och upplägg, eller att få tid för att skriva en fullständig ansökan till ett forskningsprojekt.

För fullständig finansiering för ett helt forskningsprojekt, hänvisas till andra finansiärer.

 

Statuter för stimulansstipendierna

Forums Stimulansstipendium omfattar ett årligt belopp – 100 000 kr årligen – som styrelsen disponerar för utdelning i form av stipendier.

Stipendierna utdelas till personer som ..

 • avser bedriva FoU-arbete inom ämnesområdet fysisk miljö för vård och omsorg
 • vill fördjupa sin kompetens via studiebesök eller konferensdeltagande
 • som vill sprida kunskap om intressanta projekt inom ..
  • byggnader och rum för vård och omsorg
  • en vård och omsorg i ständig förändring
  • lokalförsörjningsprocessen

Forums stimulansstipendium avser medel för ..

 

 • förberedelser/förstudier inför större FoU-ansökan
 • resestipendium för studiebesök i samband med FoU projekt eller för deltagande på konferens med presentation av forskningsresultat
 • rapport för spridning av forskningsresultat och utvecklingsprojekt
 • den sökande ska redovisa resultatet av stipendiet till Forums styrelse i form av abstract, rapport och/eller presentation på någon av Forums konferenser enligt överenskommelse med styrelsen.

SÅ här söker du stimulansstipendie

Har du en idé till ett projekt som faller inom ramen för våra stimulansstipendier bör du, för att få närmare upplysningar, i första hand vända till Forums kansli. Ansökan och bedömning sker löpande under året, registrera din anmälan nedan.

 

STIPENDIEANSÖKAN

Vårdbyggnadspriset

Vårdbyggnadspriset uppmärksammar goda exempel inom arkitektur, premierar innovativ vårdmiljö och framhåller goda processer. Sedan 2003 har Forum Vårdbyggnad delat ut priset vid tre tillfällen och 2019 var det dags igen.

Priskategorier

Priset delas denna gång ut i följande två kategorier ..

 • Nybyggnad / större ombyggnad
 • Mindre ombyggnad / mindre projekt

Vårdbyggnadspriset 2019

Vi vill tacka för alla fina förslag som har lämnats in!
Ett 40-tal stora och mindre projekt bedömdes av vår jury, vilka strävade efter att vara multiprofessionell och med en geografisk spridning över landet.

2019 års jury bestod av:

 • Peter Fröst – Juryns ordförande, Konstnärlig professor/arkitekt, CVA, Chalmers
 • Anna Forsberg – Tävlingssekreterare, Sveriges Arkitekter
 • Anna Parenmark – Programansvarig US, Region Östergötland
 • Håkan Sonesson – Förvaltare, Västfastigheter
 • Marie Larsson – Fastighetsstrateg/arkitekt, Region Örebro
 • Sonia Andersson – Observatör (ej aktiv i juryns bedömningsarbete), Uppdragsledare ”Vårdens Miljöer”, Boverket

Juryn arbetade med att bedöma de nominerade bidragen under perioden maj-oktober 2019. Under september gjorde juryn platsbesök på de projekt de identifierat som mest intressanta.

Vårdbyggnadspriset 2019 kommer att delas ut på Forum Vårdbyggnads höstkonferens den 20-21 november i Södertälje. Utförligare beskrivning av de bästa projekten kommer att finnas tillgängliga på Forum Vårdbyggnads hemsida.

 

VÅRDBYGGNADSPRISET 2019